Kallelse till årsmöte juni 18, 2020

Nyhetsbrev från Föreningen Böste Läge. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

Välkommen till föreningens årsmöte! Precis som förra året har vi i år valt att lägga årsmötet på samma dag som sommarfesten, så att det blir en riktig Böstedag. Årsmötet hålls utomhus i Göranssons trädgård, så att vi kan hålla behörigt avstånd, tag gärna med egna stolar. Årberättelsen och dagordning finns att läsa här under.  

När: Söndagen den 5 juli, klockan 10.00
Var: Böste brunnaväg 1 (gamla lanthandeln)

 


SOMMARFEST

På grund av Covid 19 justerar vi våra planer för sommarfesten den 5:e juli. Sandskulpturtävlingen genomför vi som vanligt men på eftermiddagen och lekarna ersätter vi med tipsrunda. Grillningen byter vi mot picknick på stranden, så att vi kan umgås men ändå hålla avstånd. Det kommer med andra ord bli en skön dag på stranden!

Mer information och tider kommer inom kort.


GOLF

Lördagen den 4 juli har vi planerat att ordna Böstemästerskapet i Golf. Exakt tid och plats är ännu inte bestämt. Hör av er så fort som möjligt om ni är intresserade, vi återkommer med mer information när vi vet om tillräckligt intresse finns.

info@bostelage.com


Dagordning

 Föreningen Böste läges Årsmöte 2020-07-05

 

 

 • Val av ordförande, sekreterare samt justeringsperson för årsmötet
 • Godkännande av kallelse
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
 •  Revisorns berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet
 • Val av ordförande för två år (vartannat år)
 • Beslut om antal övriga ledamöter i styrelsen
 • Val av hälften av övriga ledamöter för två år samt eventuella fyllnadsval
 • Val av två suppleanter i styrelsen för ett år
 • Val av revisor för ett år
 • Val av revisorssuppleant på ett år
 • Val av valberedning(tre ledamöter varav en sammankallande) för ett år
 • Arbetsplan och budget
 • Medlemsavgift nästkommande år
 • Val av eventuella arbetsgrupper
 • Ev. förslag från styrelsen
 • Motioner
 • Övriga frågor

Föreningen Böste läge

Årsredovisning 2019/2020

Styrelsen presenterar härmed verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2019/2020

 

 • Verksamhetsberättelse 2019/2020
 • Ekonomisk redovisning
 • Verksamhetsplan 2020/2021
 • Styrelsens slutord

 

 1. Verksamhetsberättelse 2019/2020

”Föreningen arbetar för att Böste skall vara ett levande läge, med gemenskap och trevnad, där läget både kan bevaras och utvecklas för framtiden.”

 

Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen konstituerade sig enligt följande.

 • Fredrik Öhrneman Ordförande
 • Stefan Borselius Vice ordförande
 • Jens-Oskar Göransson Kassör
 • Anne-Marie Ivarsson Ledamot
 • Marianne Löwenborg Ledamot
 • Henrik Challis Ledamot
 • Helen Hallenheim Suppleant
 • Gianni Löfqvist Suppleant

 

Valberedningen 

Till valberedning valdes 3 ledamöter.

 • Helena Dahlsjö     Sammankallande
 • Lennart Hallberg
 • Lars-Göran Nilsson

 

Revisorer

Som revisor och revisorssuppleant valdes

 • Mårten Bönnemark
 • Jan Wieselgren

Möten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 1 konstituerande möte och 4 ordinarie styrelsemöten

 

Medlemmar

För verksamhetsåret 2019/2020 har föreningen haft 112 betalande medlemmar.

 

Ekonomi

Under verksamhetsåret 2019/2020 har föreningen haft intäkter på totalt 24.5200:-, fördelat på medlemsavgifter och diverse arrangemang. Kostnaderna på 12.331:- är relaterade till bank- och verksamhetskostnader. Årets resultat blev ett överskott på 12.189:-. Vid förra årsmötet fastställdes att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2019/2020 skulle vara 150:- per medlem.

 

Verksamheten

För verksamhetsåret 2019/2020 genomförde styrelsen följande.

 • Föreningsbildande
 • Medlemsrekrytering
 • Årliga arrangemang
  • Årsmöte
  • Sommarfest
  • Böste Golf
  • Julgranständning
  • Strandstädning
 • Evenemang
  • Böste berättar: Kurt Sahlin
  • Sillens lilla dag
  • Boule
  • Böste berättar: Byavandring
  • Böste berättar: Jordenruntsegling
  • Böste berättar: Sydkustens Bryggeri och Musteri
  • Vinprovning
 • Digital kommunikation
  • Utveckla hemsida
 • Samverkansaktiviteter
  • Kommunen, politiker och press

 

Externa aktiviteter

 • Tillsammansgruppen
 • Trelleborg Tillsammans

Samverkansaktiviteter

 • Trelleborgs Allehanda
  • En artikel om föreningsbildandet och föreningens aktiviteter
  • En notis om Sillens lilla dag
 • Trelleborgs Kommun
  • Föreningen blev vinnare av Trelleborgs Kommuns Landsbygdspris 2019.
  • Kontakter med Planavdelningen för att bl.a. hålla oss informerade om eventuella förändringar i områdesbestämmelser.

 

 

 2. Ekonomisk redovisning 2019/2020

Resultaträkning

 

Intäkter                            2019-05-01 – 2020-04-30

 Medlemsavgifter                                     17.000:-

Anslag och bidrag                                  0:-

Arrangemangsintäkter                          7.520:-

 

Totala intäkter                                     24.520:-

 

Kostnader                        2019-05-01 – 2020-04-30

Bankkostnader                                       -996:-

Verksamhetskostnader                         -11.335:-

 

Totala kostnader                                 -12.331:-

Årets resultat                                        12.189:-

 

 

 

Balansräkning

 

Tillgångar

 

Kassa                                                       0:-

Bank                                                         33.281:-

Kortfristig fordran                                 -2.000:-

 

Summa tillgångar                                 31.281:-

 

Eget kapital och skulder

 

Balanserat resultat                                 1.056:-

Föregående års resultat                        13.386:-

Årets resultat                                          12.189:-

 

Summa Eget Kapital                            26.631:-

                     

Förutbetalda medlemsavgifter             4.650:-

 

Summa skulder                                    4.650:-

 

Summa Eget Kapital och Skulder    31.281:-

 

 

 3. Verksamhetsplan 2020/2021

För verksamhetsåret 2020/21 kommer styrelsen att arbeta med:

 

 • Medlemsrekryteringar
 • Årliga arrangemang
  • Strandstädning
  • Årsmöte
  • Sommarfest 
  • Böste Golf 
  • Byalopp
  • Julgranständning 

 

 • Evenemang
   • Sillens lilla dag
   • Böste berättar: Studiebesök Rosensjö gård
   • Sommaraktiviteter
    • Glassregn
    • Boule
    • m.
   • Böste berättar: Byavandring 
   • Vin- eller ölprovning

 

 • Digital kommunikation
  • Utveckla hemsidan

 

 • Samverkansaktiviteter
  • Kommunen, politiker och press

 

 4. Styrelsen slutord

Det har varit ett spännande år där vi i styrelsen framförallt fokuserat på att genomföra planerade aktiviteter. Vi är mycket nöjda med att vi genomfört vad vi föresatt oss och att antalet medlemmar så här långt överstiger våra förväntningar.

 

Förra verksamhetsårets stora höjdpunkt var när föreningen först nominerades och till slut även vann Trelleborg Kommuns Landsbygdspris 2019. Fantastiskt att Föreningen, trots att vi inte varit igång så länge, uppmärksammas för det vi gör både för läget men också för de som lever och älskar Böste.

 

Nu är vi inne i en ny period där den tredje verksamhetsplanen skall levereras. Hittills har vi bara haft 1 aktivitet. Tyvärr har Coronapandemin satt käppar i hjulet för flera av aktiviteterna under våren. Vi hoppas att vi kan komma tillbaka och genomföra planerade aktiviteter under sommaren och hösten. Vi hoppas också på er förståelse för att vi måste ta hänsyn till de rekommendationerna som finns vad gäller detta virus.

 

Vi i styrelsen hoppas att ännu fler upptäcker att föreningen nu är mer aktiv och att många trevliga aktiviteter arrangeras. Gemenskap och trevnad har varit ett ledord för oss i styrelsen sedan föreningen bildades.

 

 

Böste – bästa läget

Du får detta nyhetsbrev eftersom du bor i eller visat intresse för Böste . Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Kategori: