Stadgar för Föreningen Böste Läge

Fastställda av årsmötet 16 juli 2017.

§ 1 Syfte

Föreningen Böste Läge är en partipolitiskt obunden, ideell förening.
Föreningens syfte är att verka för Böste läges bevarande som en kulturell och social miljö genom att framförallt

 • Öka gemenskapen och trevnaden i läget
 • Uppmuntra stadsplanerare och fastighetsägare att ta vara på den kulturella och byggnadstekniska tradition som finns i läget
 • Uppmuntra boende i läget och andra intresserade att fördjupa kunskapen och förbättra dokumentationen om lägets byggnader och dess invånares liv.

§ 2 Medlemskap

Medlem i föreningen kan den bli som vill stödja föreningens syfte och arbete. Medlem erlägger av årsmötet fastställd avgift.
Medlem kan vara folkbokförd i Böste, fastighetsägare i Böste eller stödmedlem.

§ 3 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1 maj- 30 april

§ 4 Årsmöte

Högsta beslutande organ är årsmötet.
Årsmötet hålls i juli varje år, på tid och plats som beslutas av styrelsen.
Kallelse med årsredovisning och förslag till dagordning ska finnas tillgängliga för alla medlemmar senast tre veckor före ordinarie årsmöte på anslagstavlan på Löjtnant Flints väg och/eller via mail och/eller hemsida .

Motionsrätt till årsmötet har alla medlemmar. Motion skall vara inlämnad till styrelsen senast 30 april.

Följande punkter ska förekomma vid ordinarie årsmöte:

 • Val av ordförande, sekreterare samt justeringsperson för årsmötet
 • Godkännande av kallelse
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
 • Revisorns berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet
 • Val av ordförande för två år (vartannat år)
 • Beslut om antal övriga ledamöter i styrelsen
 • Val av hälften av övriga ledamöter för två år samt eventuella fyllnadsval
 • Val av två suppleanter i styrelsen för ett år
 • Val av revisor för ett år
 • Val av revisorssuppleant på ett år
 • Val av valberedning(tre ledamöter varav en sammankallande) för ett år
 • Arbetsplan och budget
 • Medlemsavgift nästkommande år
 • Val av eventuella arbetsgrupper
 • Ev. förslag från styrelsen
 • Motioner
 • Övriga frågor

Extra årsmöte ska hållas inom två månader om styrelsen eller minst 8 röstberättigade medlemmar så begär. Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte ska meddelas alla medlemmar minst fyra veckor innan extra årsmötet.

Rösträtt vid årsmötet har den medlem som betalat årsavgiften och är folkbokförd eller fastighetsägare i Böste. Rösträtten är begränsad till en röst per fastighet, max en rösträtt per hushåll oavsett fastighetsbestånd. Böstes geografiska begränsning utgörs av Böste-skyltarna vid infarterna till byn
väster-, öster -och norrifrån. Yttrande- och förslagsrätt har alla medlemmar.

§ 5 Styrelse

Mellan årsmötena är styrelsen ansvarig för verksamheten i föreningen.
Styrelsen består av ordförande, minst fyra ledamöter samt två suppleanter som årsmötet väljer. Styrelsen konstituerar sig själv vad gäller funktionerna.

Styrelsen kan bjuda in andra personer till sina möten och knyta till sig arbetsgrupper, då den så önskar.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av de av årsmötet valda ledamöterna närvarar. Om möjligt bör beslut tas enhälligt. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
Styrelsens beslut protokollförs och sprids till medlemmarna på lämpligt sätt.

Styrelsens ansvarsuppgifter är att:

Planera, leda och samordna föreningens verksamhet i enlighet med dess syfte och den arbetsplan som antas av årsmötet
Handha föreningens ekonomi
Informera medlemmarna minst tre gånger per år om föreningens verksamhet

§ 6 Räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas per 30 april. Räkenskaperna överlämnas till revisorn för granskning senast fem veckor före planerat årsmöte.

§ 7 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet vid ett årsmöte. Information om planerad stadgeändring ska utgå med kallelsen.

§ 8 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Det senare av dessa möten tar beslut om vad som skall göras med eventuella kvarvarande tillgångar i föreningen.

§ 9 Firmatecknare

Föreningens post- och/eller bankgiro och bankkonto tecknas av ordförande och kassör var för sig.