Växt- och djurliv

Strandappa – foto Christian-Fischer

Växt- och djurlivet runt Böste Läge är unikt präglas av den kalkrika marken. Klapperstenen på stranden har vaskats fram ur berggrunden och du kan hitta fossil av sjöborrar som levde för närmare 100 miljoner år sedan. Här finns salamander, grodor, och paddor, t ex den starkt hotade strandpaddan.

Strandängarna i Böste är mycket artrika med höga gräs och örter . Växter som trivs i den kalkrika jorden är arter som backanis, väddklint och trifft.

På strandängarna mellan Böste och hamnen i Smyge finns en unik och fridlyst population av huggorm, troligen den enda kvarvarande längs Skånes sydkust. Deras vinterboende är störst precis väster om Smygehuks hamn, på somrarna drar de sig mot Böste och håller till strax öster om bebyggelsen. Huggormarna är fridlysta.

Läs mer om huggormar på Wikipedia