Bygge i Böste, synpunkter februari 11, 2020

Nyhetsbrev från Föreningen Böste Läge. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.Synpunkter kring bygge

Åtta nya hus planeras att byggas i västra delen av Böste. Föreningens styrelse har så noggrant som möjligt gått igenom det planförslag som tagits fram för att kommentera till kommunen inför kommande beslut. 


Synpunkter på detaljplanen för Västra Torp 7:18 (PL-201951)

Föreningens syfte är tydligt stadfäst i våra stadgar. Utifrån syftet skall föreningen inte ha några åsikter eller synpunkter på projektets vara eller inte vara.

Däremot skall vi verka för att bevara Böste läge´s kulturella och sociala miljö.Det är framförallt följande 2 punkter som skall vara vägledande.
– Öka gemenskapen och trevnaden i läget.
Uppmuntra stadsplanerare och fastighets ägare att ta vara på den kulturella och byggnadstekniska tradition som finns i läget.

Där är väldigt mycket bra i dokumentet, framför allt är vi mycket positiva till skrivningar som:
“Den nya bebyggelsen ska utformas med stor hänsyn till platsens kulturhistoria och karaktär gällande struktur, skala och materialval.”
– “Planförslaget skall upplevas som en naturlig förlängning av fiskeläget”

Som förening har vi följande synpunkter:
1. Vi ställer oss frågande till varför det bildas en separat gemensamhetsanläggning (samfällighet).
a. Det innebär att förslaget leder till att man splittrar en redan befintlig gemensamhetsanläggning.
b. Risken för att skapa osämja mellan områdena ökar.
c. Området är viktigt också för den ”gamla” delen och riskerar begränsa tillgängligheten med liggande förslag.

2.Det står att ”Genom denna detaljplan släcks områdesbestämmelserna ut inom planområdet”. Bortsett från nybyggnationen, bör samma områdesbestämmelser 
gälla för detta område som gäller för resten av Böste Läge.

3.Vi menar att egenskapsbestämmelserna för fastigheternas uppförande (f4) är inkonsekvent, otydligt och bristfälligt.
a. Denna punkt är väldigt viktig för att skapa den karaktär på husen på Böste läge, och därmed måste den vara mer tvingande. Skrivningar som “ Det är eftersträvansvärt att de olika byggnaderna….” är allt för vagt, det måste vara en mer tvingande ordalydelse! Vi föreslår även att varje fastighet får ett bestämt takmaterial, höjd och storlek på fastighet, så att de får varierad karaktär.
b. Med husdjup på 7,5 meter och en takhöjd på 6,5 meter, samt en byggnadsarea på 100 kommer sannolikt fastigheterna att upplevas stora och moderna. Framförallt om 8 fastigheter med samma förutsättning byggs inom ett litet område under en begränsad tid. Byggnation i vinkel kan t.ex. ge samma area, men med bättre proportioner på höjd och bredd och ge liv åt byggnaderna.
c. Varför är takmaterial beskrivet i detalj, men inte annat?
d. För att behålla Böste´s karaktär, räcker det inte med en beskrivning att taken skall vara av plåt. Idag finns det på marknaden t.ex. blanka aluminium tak som inte skulle bidra till att bibehålla Böste´s unika karaktär.
e. Varför inte vasstak, då det är ett vanligt och viktigt material bland Böste´s hustak?
f. Fönster och dörrar är viktiga för karaktären, varför är inte dessa reglerade?
g. De gamla husen i Böste är byggda med plusgrund/possitiv grund, kan man föreskriva detta?

4. Eftersom befintliga gator i området i huvudsak består av grusvägar måste detta vara ett krav för den framtida exploatören. Att skriva att ”…ambitionen att gatorna skall uppföras som enkla grusvägar” är alldeles för vagt, det måste vara mer tvingande.

5. Avfallshanteringen för boende på Löjtnant Flinths väg är viktig att lösa. Vi ställer oss frågande om placeringen av området som finns inritat på den gamla fotbollsplanen verkligen är den bästa. Det finns ett antal frågetecken:
a. Området kommer att synas väldigt tydligt både när man kommer österifrån på Löjtnant Flinths väg och när man kommer ner för vägen norrifrån.
b. Vilka är kraven för utformandet av det planerade området? Skall det finnas byggnader, hur skall den användas? Skall området asfalteras? Väldigt otydligt.
c. Kommunens avfallsplan, och dess konsekvenser på detaljplanen saknas.
d. Hur säkerställer man att inte området blir en parkering?

6. Att skapa ett natur område på den södra delen av fotbollsplanen menar vi är ett mycket bra initiativ. Däremot finns det många frågor kring vad ett sådant område innebär.
a. Varför skall man ha en sopstation i anslutning till området, som dessutom är strandskyddat område?
b. Hur stor är bestämmanderätten för de boende i det ”nya” området vad gäller att anlägga lekplatser, odlingslotter, tillfälliga uppställningsplatser och liknande? Vem har rätt att nyttja dessa? Kan man stänga ute någon?
c. Återigen riskerar lösningen att splittra det ”gamla” och ”nya” Böste.

7. Kollektivtrafik och Parkeringsmöjligheter. Varför har man i det arbete som har gjorts inte samtidigt tittat på hur man skall lösa handicapanpassade busshållplatser och eventuellt gäst/pendlarparkering?

8. I stort tycker vi att utformningen av fastigheterna ser bra ut. Vi reagera på att det känns lite väl tätt med 3 fastigheter i söder. Det ursprungliga förslaget med 2 fastigheter är betydligt mer estetiskt tilltalande. Vi tycker att det känns som manförsöker krama ut lite för mycket med den lösningen.


Skrivelsen kanske inte är komplett, ni tycker annorlunda eller känner att någon punkt är extra viktig? Vi uppmanar alla som tycker något i frågan att skicka detta direkt till kommunen. Det skall ske senast i morgon onsdag.

Läs mer om det här:

Till Trelleborgs kommuns hemsida

Dessa dokument finns på kommunens hemsida att ladda ner om projektet:

PDF Planbeskrivning

PDF PlankartaTipsa en vän

Vid frågor eller kontakt: info@bostelage.com

Du får detta nyhetsbrev eftersom du bor i eller visat intresse för Böste . Det är Föreningen Böste Läge som ligger bakom utskicken. Om du vill veta mer om föreningen eller vad vi gör, se vår hemsida

www.bostelage.com

Om du vill avsluta din prenumeration, klicka här.

Kategori: