Kallelse till årsmöte juni 14, 2019

Nyhetsbrev från Föreningen Böste Läge. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

Föreningen har nu varit igång snart ett två år och mycket har hänt och mer kommer att hända. Vi i styrelsen tycker att det är kul och spännande med det som händer. Kom och lyssna och diskutera framtiden för föreningen den 7/7. I år har vi valt att lägga årsmötet på samma dag som sommarfesten, så att det blir en riktig Böstedag. Årberättelsen och dagordning finns att läsa här under.

När: Söndagen den 7 juli, klockan 10.00
Var: Böste brunnaväg 1 (gamla lanthandeln)

Dagordning

Föreningen Böste läges Årsmöte 2019-07-07

 • Val av ordförande, sekreterare samt justeringsperson för årsmötet
 • Godkännande av kallelse
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
 • Revisorns berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet
 • Val av ordförande för två år (vartannat år)
 • Beslut om antal övriga ledamöter i styrelsen
 • Val av hälften av övriga ledamöter för två år samt eventuella fyllnadsval
 • Val av två suppleanter i styrelsen för ett år
 • Val av revisor för ett år
 • Val av revisorssuppleant på ett år
 • Val av valberedning(tre ledamöter varav en sammankallande) för ett år
 • Arbetsplan och budget
 • Medlemsavgift nästkommande år
 • Val av eventuella arbetsgrupper
 • Ev. förslag från styrelsen
 • Motioner
 • Övriga frågor

Föreningen Böste läge

Årsredovisning 2018/2019

Styrelsen presenterar härmed verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2018/2019

 • Verksamhetsberättelse 2018/2019
 • Ekonomisk redovisning
 • Verksamhetsplan 2019/2020
 • Styrelsens slutord

 1. Verksamhetsberättelse 2018/2019

”Föreningen arbetar för att Böste skall vara ett levande läge, med gemenskap och trevnad, där läget både kan bevaras och utvecklas för framtiden.”

Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen konstituerade sig enligt följande.

 • Fredrik Öhrneman     Ordförande
 • Stefan Borselius     Vice ordförande
 • Jens-Oskar Göransson     Kassör
 • Anne-Marie Ivarsson     Sekreterare
 • Marianne Löwenborg     Ledamot
 • Henrik Challis     Ledamot
 • Helen Hallenheim     Suppleant
 • Gianni Löfqvist     Suppleant

 

Valberedningen 

Till valberedning valdes 3 ledamöter.

 • Helena Dahlsjö     Sammankallande
 • Peter Hedfors
 • Lars-Göran Nilsson

Revisorer

Som revisor och revisorssuppleant valdes

 • Jan Wieselgren
 • Per Arlebäck

 

Möten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 1 konstituerande möte och 5 ordinarie styrelsemöten

Medlemmar

För verksamhetsåret 2018/2019 har föreningen haft 109 betalande medlemmar.

Ekonomi

Under verksamhetsåret 2018/2019 har föreningen haft intäkter på totalt 20.150:-, fördelat på medlemsavgifter, bidrag och diverse arrangemang. Kostnaderna på 6.764:- är relaterade till bank- och verksamhetskostnader. Årets resultat blev ett överskott på 13.386:-. Vid förra årsmötet fastställdes att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2019/2020 skulle vara 150:- per medlem.

Verksamheten

För verksamhetsåret 2018/2019 genomförde styrelsen följande.

 • Föreningsbildande
 • Medlemsrekrytering
 • Årliga arrangemang
  • Årsmöte
  • Sommarfest
  • Böste Golf
  • Julgranständning
  • Strandstädning
 • Evenemang
  • Böste berättar: En designers berättelse
  • Sillens lilla dag
  • Boule
  • Loppis
  • Böste berättar: Byavandring
  • Böste berättar: Vind och kitesurfing
  • Vinprovning
 • Digital kommunikation
  • Utvärdera att skapa en hemsida
 • Samverkansaktiviteter
  • Kommunen, politiker och press

Externa aktiviteter

 • Tillsammansgruppen
 • Trelleborg Tillsammans

Samverkansaktiviteter

 • Trelleborgs Allehanda
  • En artikel om föreningsbildandet och föreningens aktiviteter
  • En notis om Sillens lilla dag
 • Trelleborgs Kommun
  • Ansökt och fått bidrag från Landsbygdsmiljonen.
  • Kontakter med Planavdelningen för att bl.a. hålla oss informerade om eventuella förändringar i områdesbestämmelser.
  • Diskussioner kring föreningslokaler

 2. Ekonomisk redovisning 2018/2019

Resultaträkning

Intäkter                            2018-05-01 – 2019-04-30

Medlemsavgifter                                     10.300:-

Anslag och bidrag                                     5.000:-

Arrangemangsintäkter                               4.850:-

Totala intäkter                                        20.150:-

Kostnader                        2018-05-01 – 2019-04-30

Bankkostnader                                           -924:-

Verksamhetskostnader                             -5.840:-

Totala kostnader                                    -6.764:-

Årets resultat                                         13.386:-

Balansräkning

Tillgångar

Kassa                                                                0:-

Bank                                                         20.392:-

Kortfristig fordran                                           -50:-

Summa tillgångar                                    20.342:-

 

Eget kapital och skulder

Balanserat resultat                                     1.806:-

Föregående års resultat                               -750:-

Årets resultat                                             13.386:-

Summa Eget Kapital                               14.442:-

Förutbetalda medlemsavgifter                    5.900:-

Summa skulder                                        5.900:-

Summa Eget Kapital och Skulder          20.342:-

 3. Verksamhetsplan 2019/2020

För verksamhetsåret 2019/2020 kommer styrelsen att arbeta med:

 • Medlemsrekryteringar
 • Årliga arrangemang
  • Strandstädning (7 april)
  • Årsmöte (7 juli)
  • Sommarfest (7 juli)
  • Böste Golf (6 juli)
  • Julgranständning (29 november)

 • Evenemang
  • Böste berättar: Kurt Sahlin (28 april)
  • Sillens lilla dag (12 maj)
  • Boule (juni, juli, augusti)
  • Böste byalopp (28 juli)
  • Böste berättar: Byavandring (18 augusti)
  • Böste berättar: Jordenruntsegling (25 augusti)
  • Böste berättar: Sydkustens Bryggeri och Musteri (15 september)
  • Vinprovning (12 oktober)

 • Digital kommunikation
  • Utveckla hemsidan

 • Samverkansaktiviteter
  • Kommunen, politiker och press

 4. Styrelsen slutord

Det har varit ett spännande år där vi i styrelsen framförallt fokuserat på att genomföra planerade aktiviteter och att rekrytera medlemmar. Vi är mycket nöjda med att vi genomfört vad vi föresatt oss och att antalet medlemmar så här långt överstiger våra förväntningar.

Nu är vi inne i en ny period där den andra verksamhetsplanen skall levereras. Hittills har vi haft 4 aktiviteter som alla har varit mycket lyckade. Det som är extra glädjande är att nya medlemmar tillkommer och att vi blir fler och fler på våra arrangemang.

Vi i styrelsen hoppas att ännu fler upptäcker att föreningen nu är mer aktiv och att många trevliga aktiviteter arrangeras. Gemenskap och trevnad har varit ett ledord för oss i styrelsen sedan föreningen bildades.

Böste – bästa läget

Du får detta nyhetsbrev eftersom du bor i eller visat intresse för Böste . Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Kategori: