Böste logga och årsmöte augusti 10, 2018

Nyhetsbrev från Föreningen Böste Läge. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Hej!

Här kommer lite information som handlar om vår nya logga och protokoll från årsmötet. Längst ner finns även föreningens stadgar och hur man blir medlem.

Men först vill vi påminna om Böste vandringen nu på söndag kl 13.00-15.00, samling på Löjtnant Flinths väg 83. Berättelser om husen i Böste och personerna som bodde där. Gratis för medlemmar, 50:- för övriga intresserade.


Böste logotyp

Styrelsen har tagit fram en logga till föreningen, som är tänkt att kunna användas på blivande hemsida och andra sammanhang. Utseendet behöver kanske ingen förklaring, men såhär har tankarna sett ut.

Havet och fisket är det som har format läget, båten mot den mörka bakgrunden (havet) blir en symbol för detta och ligger som en grund i loggan. De vita husen med olika tak mot den ljusa bakgrunden ger Böste och loggan dess karaktär.

Texten ”Böste Läge” sitter i mitten av loggan och symboliserar människorna som bor här. Formen på inramningen associerar till kommuners vapensköldar och visar att vi är stolta och glada för vårt läge.

Loggan kan användas både med och utan föreningens övre text. Vi har även valt att använda oss av slogan ”Böste bästa läget”. Längre fram i höst kommer det gå att beställa tex tröjor, badhanddukar och badrockar där loggan sitter. Vi återkommer med priser och utseende längre fram.


PROTOKOLL ÅRSMÖTE

FÖRENINGEN BÖSTE LÄGE 180715

Ordförande Fredrik Öhrneman öppnade mötet och hälsade alla välkomna.Till att leda dagens möte utsågs sittande ordförande Fredrik Öhrneman, till mötessekreterare valdes Anne-Marie Ivarsson och till att justera protokollet

utsågs Marianne Löwenborg. Kallelsen till årsmötet samt dagordningen hade varit utsända inom stipulerad tid och godkändes av mötet. Fastställande av röstlängd enligt handuppräckning godkändes av mötet.

Verksamhetsberättelsen (som också varit utsänd) föredrogs av ordförande och kassören Jens-Oskar Göransson kompletterade med den ekonomiska redovisningen som visade på att 1 maj fanns det 10600:- i kassan. Revisorernas berättelse lämnades av Jan Wieselgren och han påpekade att allt skötts enligt god redovisningssed och rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet, vilket godkändes av mötet.

Styrelsen utökades med en ordinarie ledamot och valen blev enligt följande:

Stefan Borselius, Marianne Löwenborg, Henrik Challis alla på 2 år.

Nya suppleanter Helen Hallenheim och Gianni Löfqvist på 1 år.

Till ordinarie revisor valdes på 1 år Jan Wieselgren med ersättare Per Arlebäck.

Valberedningen omvaldes i sin helhet.

Arbetsplanen framöver är ett mål på 125 medlemmar, en stadgeöversyn (stadgarna bifogas protokollet) och en budgetförstärkning inför nästa år med att medlemsavgiften höjs till 150:- vilket godkändes av mötet.

Ordförande vädjade till medlemmarna att tipsa om organisationer att söka bidrag hos, om sponsorer, om hjälp med att göra en hemsida och en föreningslokal.

Inga övriga förslag fanns från styrelsen och inga motioner hade inkommit.

Under övriga frågor diskuterades om listor var tillåtna enligt GDPR (en fråga som styrelsen får arbeta med) och sedan informerade Anne-Marie Ivarsson om Lilla Isie Vägkyrka (som vi samarbetar med) under vecka 29, där bl.a Hans Lave Agnviken skall berätta och visa sina bilder om Böste Läge.

Därefter avslutade ordförande mötet.


Föreningens Styrelse

Fredrik Öhrneman ,Ordförande

Stefan Borselius, Vice Ordförande

Jens-Oskar Göransson, Kassör

Anne-Marie Ivarsson, Sekreterare

Marianne Löwenborg, Ordinarie ledamot

Henrik Challis, Ordinarie ledamot

Helen Hallenheim, Suppleant

Gianni Löfqvist, Suppleant


Stadgar för Föreningen Böste Läge.

Fastställda av årsmötet 16 juli 2017.

§1 Syfte

”Föreningen Böste läge” är en partipolitiskt obunden, ideell förening.
Föreningens syfte är att verka för Böste läges bevarande som en kulturell och social miljö genom att framförallt

– öka gemenskapen och trevnaden i läget

– uppmuntra stadsplanerare och fastighetsägare att ta vara på den kulturella och byggnadstekniska tradition som finns i läget.

– uppmuntra boende i läget och andra intresserade att fördjupa kunskapen och förbättra dokumentationen om lägets byggnader och dess invånares liv.

§2 Medlemskap

Medlem i föreningen kan den bli som vill stödja föreningens syfte och arbete. Medlem erlägger av årsmötet fastställd avgift. Medlem kan vara folkbokförd i Böste , fastighetsägare i Böste eller stödmedlem.

§3 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1 maj- 30 april

§4 Årsmöte

Högsta beslutande organ är årsmötet.

Årsmötet hålls i juli varje år, på tid och plats som beslutas av styrelsen.

Kallelse med årsredovisning och förslag till dagordning ska finnas tillgängliga för alla medlemmar senast tre veckor före ordinarie årsmöte på anslagstavlan på Löjtnant Flints väg. Motionsrätt till årsmötet har alla medlemmar. Motion skall vara inlämnad till styrelsen senast 30 april.

Följande punkter ska förekomma vid ordinarie årsmöte:

  • Val av ordförande, sekreterare samt justeringsperson för årsmötet
  • Godkännande av kallelse
  • Fastställande av dagordning
  • Fastställande av röstlängd
  • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
  • Revisorns berättelse
  • Fråga om ansvarsfrihet
  • Val av ordförande för två år (vartannat år)
  • Beslut om antal övriga ledamöter i styrelsen
  • Val av hälften av övriga ledamöter för två år samt eventuella fyllnadsval
  • Val av två suppleanter i styrelsen för ett år
  • Val av revisor för ett år
  • Val av valberedning(tre ledamöter varav en sammankallande) för ett år
  • Arbetsplan och budget
  • Medlemsavgift nästkommande år
  • Val av eventuella arbetsgrupper
  • förslag från styrelsen
  • Motioner
 • Övriga frågor

Extra årsmöte ska hållas inom två månader om styrelsen eller minst 8 röstberättigade medlemmar så begär. Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte ska meddelas alla medlemmar minst fyra veckor innan extra årsmötet.

Rösträtt vid årsmötet har de medlemmar som betalat årsavgiften och är folkbokförd eller fastighetsägare i Böste. Rösträtten är begränsad till en röst per fastighet. Böstes geografiska begränsning utgörs av Böste-skyltarna vid infarterna till byn

väster-, öster -och norrifrån. Yttrande- och förslagsrätt har alla medlemmar.

§5 Styrelse

Mellan årsmötena är styrelsen ansvarig för verksamheten i föreningen. Styrelsen består av ordförande, minst fyra ledamöter samt två suppleanter som årsmötet väljer. Styrelsen konstituerar sig själv vad gäller funktionerna.

Styrelsen kan bjuda in andra personer till sina möten och knyta till sig arbetsgrupper, då den så önskar. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av de av årsmötet valda ledamöterna närvarar. Om möjligt bör beslut tas enhälligt. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Styrelsens beslut protokollförs och sprids till medlemmarna på lämpligt sätt.

Styrelsens ansvarsuppgifter är att:

  • Planera, leda och samordna föreningens verksamhet i enlighet med dess syfte och den arbetsplan som antas av årsmötet
  • Handha föreningens ekonomi
 • Informera medlemmarna minst tre gånger per år om föreningens verksamhet

§6 Räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas per 30 april. Räkenskaperna överlämnas till revisorn för granskning senast två veckor före planerat årsmöte.

§7 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet vid ett ordinarie årsmöte. Information om planerad stadgeändring ska utgå med kallelsen.

§8 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Det senare av dessa möten tar beslut om vad som skall göras med eventuella kvarvarande tillgångar i föreningen.

§9 Firmatecknare

Föreningens post- och/eller bankgiro och bankkonto tecknas av ordförande och kassör var för sig.


Bli Medlem i Föreningen Böste Läge!

Kostnaden är 100:- per medlem och år, oavsett medlemskap. Betala in på bankgironummer 5258-5643. Viktigt att ni uppger ert namn och e-mail adress. Om ni har fastighet i Böste, ange då även denna adress. Om ni inte får plats med all information på inbetalning, maila oss med kompletterande uppgifter. Vid slutförd betalning, erhålls ett medlemsnummer via mail. Betalar ni för flera medlemmar gör ni en betalning per medlem.

Information om föreningen skickas ut via föreningens nyhetsmail och på föreningens informationstavla i byn. Kontakta oss för medlemskap eller frågor, foreningenbostelage@gmail.com

Genom medlemskap stöttar man det arbete som utförs, ju fler medlemmar, desto bättre ekonomi och mandat får vi att genomföra aktiviteter och dylikt. Som medlem och fastighetsägare i Böste har man rösträtt vid eventuella omröstningar (max en röst per fastighet). Boende utanför Böste är varmt välkomna att bli stödmedlem och har då samma tillgång till aktiviteter och information som övriga medlemmar.


Vid frågor eller kontakt: foreningenbostelage@gmail.com

Du kan enkelt och närsomhelst avregistrera dig genom länken längst ner i mailet.

MvH

Föreningen Böste Läge

Tipsa en vän

Du får detta nyhetsbrev eftersom du bor i eller visat intresse för Böste . Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Kategori: