Sommaraktiviteter juni 21, 2018

Nyhetsbrev från Föreningen Böste Läge. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Hej Böste vänner!

Här kommer ett långt men viktigt mail med mycket information om sommarens aktiviteter. Läs om golftävlingen, boule, sommarfesten, Böste berättar, årsmötet och årsredovisningen.


SOMMARFEST I BÖSTE

Snart är det dags igen för den uppskattade traditionen med gemensam grillning och fest, en enkel men trevlig möjlighet att träffas i byn. Vi var många förra året och hoppas att ännu fler har möjligt att delta i sommar. Även i år är det i Göranssons trädgård, Böste brunnaväg 1 (gamla lanthandeln), söndagen den 8:e juli.

Vi har flera punkter på programmet denna dag, kom och var med på en eller flera aktiviteter!


10.30-12.00 Sandskulpturtävling för egna lag ( ingen begränsning på antal deltagare i lagen) på stranden nedanför sjögränd, med korande av vinnare på kvällen hos Göranssons. Kom och bygg eller titta.

15.00 – 17.00 Lekar och tävlingar för stora och små i lag med samlingspunkt i Göranssons trädgård.

16.30 Tänds grillarna hos Göranssons

Det kommer finnas ett antal sittplatser men tag gärna med filtar eller liknande för att kunna sitta på gräsmattan om sittplatser inte kommer vara tillräckliga. Ta med mat och tillbehör själv, grillar finns. Efter maten bjuds det på kaffe. Vi hoppas även denna gång på fint väder, men vid regn kommer det att finnas tält, så tveka inte att komma. Grillningen är för medlemmar, men vi vill hålla det öppet att ta med vänner och släkt som är på besök, därför finns det en bössa för att kunna ge en frivillig gåva till föreningen under kvällen. Om någon vill bli medlem, se längst ner i mailet hur ni gör.

Med hopp om en trevlig dag

Föreningen Böste Läge

J-O & Pia Göransson


BOULE PÅ ONSDAG

Kom och spela boule på fotbollsplanen nästa vecka den 27/6 klockan 18.00. Inga förkunskaper krävs, klot finns att låna. Det blir kanske ännu fler tillfälle i sommar men nästa inbokade Boule spel därefter kommer att ske den 25/7, samma tid och plats.

Alla är Välkomna!

När: Onsdag den 27 juni, klockan 18.00

Var: Gamla fotbollsplanen


BÖSTEGOLF

Bäste Böstegolfare, nu är det bokat och klart. Böstemästerskapen 2018 skall avgöras. Vi har tre 4-bollar på Trelleborg GK den 7 juli. Först till kvarn gäller. Första bollen startar 10.00 med två bollar i direkt följd därefter.

Anmälan sker till lg_tott@yahoo.se med namn, Golf-ID och mobilnummer.

Välkomna!

Föreningen Böste Läge

Lars G Nilsson


BÖSTE BERÄTTAR

Utöver nämnda aktiviteter kommer föreningen anordna tre ”Böste Berättar” som ni kan boka in redan nu. Den 12/8 är det byavandring genom läget, där det kommer att berättas om olika hus i Böste. Sedan är temat surf den 8/9 där det kommer att berättas mer om kitesurf, vågsurf och sup, med möjlighet att få prova. Den 13/10 finns det möjlighet att prova andra saker, då berättas det om vin.

Mer detaljerad information kommer längre fram.


FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

Föreningen har nu varit igång snart ett år och mycket har hänt och mer kommer att hända. Vi i styrelsen tycker att det är kul och spännande med det som händer. Kom och lyssna och diskutera framtiden för föreningen den 15/7. Årberättelsen och dagordning finns att läsa här under.

När: Söndagen den 17 juli, klockan 14.00
Var: Böste Strandväg 36 A (Gamla Skolan vid Fritidsmöbler)

Dagordning

Föreningen Böste läges Årsmöte 2018-07-15

  • Val av ordförande, sekreterare samt justeringsperson för årsmötet
  • Godkännande av kallelse
  • Fastställande av dagordning
  • Fastställande av röstlängd
  • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
  • Revisorns berättelse
  • Fråga om ansvarsfrihet
  • Val av ordförande för två år (vartannat år)
  • Beslut om antal övriga ledamöter i styrelsen
  • Val av hälften av övriga ledamöter för två år samt eventuella fyllnadsval
  • Val av två suppleanter i styrelsen för ett år
  • Val av revisor för ett år
  • Val av revisorssuppleant på ett år
  • Val av valberedning(tre ledamöter varav en sammankallande) för ett år
  • Arbetsplan och budget
  • Medlemsavgift nästkommande år
  • Val av eventuella arbetsgrupper
  • Ev. förslag från styrelsen
  • Motioner
 • Övriga frågor

Bli Medlem i Föreningen Böste Läge!

Årsredovisning 2017/2018 – Föreningen Böste läge

Styrelsen presenterar härmed verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2017/2018

  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk redovisning
 • Styrelsens slutord

1. Verksamhetsberättelse 2017/2018

”Föreningen arbetar för att Böste skall vara ett levande läge, med gemenskap och trevnad, där läget både kan bevaras och utvecklas för framtiden.”

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen konstituerade sig enligt följande.

  • Fredrik Öhrneman Ordförande
  • Stefan Borselius Vice ordförande
  • Jens-Oskar Göransson Kassör
  • Anne-Marie Ivarsson Sekreterare
  • Marianne Löwenborg Medlemsansvarig
  • Henrik Challis Suppleant
 • Thomas Ekberg Suppleant

Valberedningen

Till valberedning valdes 3 ledamöter.

  • Helena Dahlsjö Sammankallande
  • Peter Hedfors
 • Lars-Göran Nilsson

Revisorer

Som revisor och revisorssuppleant valdes

  • Anders Larsson
 • Jan Wieselgren

Möten

Föreningen bildades den 16 juli 2017 och har under verksamhetsåret haft 1 konstituerande möte och 7 ordinarie styrelsemöten

Medlemmar

Eftersom föreningen är nybildad beslutades att man inte skulle ha några betalande medlemmar för verksamhetsåret 2017/2018. Medlemsrekryteringen har varit inriktad på verksamhetsåret 2018/2019 och föreningen har nu över 75 medlemmar.

Ekonomi

Ingående balans när föreningen bildades var 1.806:-. Under verksamhetsåret 2017/2018 har föreningen inte haft några intäkter. Kostnaderna på 750:- är helt relaterade till att föreningen öppnat konto i Swedbank. Vid förra årsmötet fastställdes att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2018/2019 skulle vara 100:- per medlem.

Verksamheten

För verksamhetsåret 2018/2019 har styrelsen arbetat efter följande verksamhetsplan.

  • Föreningsbildande
  • Medlemsrekrytering
  • Årliga arrangemang
    • Årsmöte (15 juli)
    • Sommarfest (8 juli)
    • Böste Golf (7 juli)
    • Julgranständning (30 november, kl. 17)
   • Strandstädning (14 april, kl. 13-15)
  • Evenemang
    • Böste berättar: En designers berättelse (11 mars, kl. 16.30)
    • Sillens lilla dag (6 maj, kl. 12-15)
    • Boule (13 juni, kl. 18 och 25 augusti, kl. 15)
    • Böste berättar: Byavandring (12 augusti, kl 13-15)
    • Kitesurfing (8 september, kl. 10-12)
   • Vinprovning (13 oktober, kl. 15)
  • Digital kommunikation
    • Utvärdera möjligheterna för att skapa en hemsida
   • Utvärdera hur föreningen skall använda sociala media
 • Samverkansaktiviteter
   • Kommunen
   • Politiker
  • Press

Externa aktiviteter

  • Möte med Skåre Byalag
  • Tillsammansgruppen
  • Trelleborg Tillsammans
  • GDPR utbildning

Samverkansaktiviteter

  • Trelleborgs Allehanda
    • En artikel om föreningsbildandet och föreningens aktiviteter
   • En notis om Sillens lilla dag
 • Trelleborgs Kommun
   • Ansökt om bidrag från Landsbygdsmiljonen.
   • Kontakter med Planavdelningen för att bl.a. hålla oss informerade om eventuella förändringar i områdesbestämmelser.
  • Diskussioner kring föreningslokaler

2. Ekonomisk redovisning 2017/2018

Resultaträkning

Intäkter 2017-05-01 – 2018-04-30

Medlemsavgifter 0:-

Anslag och bidrag 0:-

Arrangemangsintäkter 0:-

Totala intäkter 0:-

Kostnader 2017-05-01 – 2018-04-30

Bankkostnader -750:-

Verksamhetskostnader 0:-

Totala kostnader -750:-

Årets resultat -750:-

Balansräkning

Tillgångar

Kassa 0:-

Bank 4.307:-

Kortfristig fordran 349:-

Summa tillgångar 4.656:-

Eget kapital och skulder

Balanserat resultat 1.806:-

Föregående års resultat 0:-

Årets resultat -750:-

Summa Eget Kapital 1.056:-

Förutbetalda medlemsavgifter 3.600:-

Summa skulder 3.600:-

Summa Eget Kapital och Skulder 4.656:-

3. Styrelsen slutord

Det har varit ett intensivt år där vi i styrelsen framförallt har fokuserat på 3 områden, organisera den nybildade föreningen, utforma en verksamhetsplan och att rekrytera medlemmar. Vi kan nu säga att vi genomfört vad vi föresatt oss och att antalet medlemmar så här långt överstiger våra förväntningar.

Nu är vi inne i en period där verksamhetsplanen skall levereras. Hittills har vi haft 4 aktiviteter som alla har varit mycket lyckade. Det som är extra glädjande är att fler och fler kommer på våra arrangemang och dessutom ger positiv feedback till oss i styrelsen att vi är på rätt väg.

Vi i styrelsen hoppas att ännu fler upptäcker att föreningen nu är mer aktiv och att många trevliga aktiviteter arrangeras. Gemenskap och trevnad har varit ett ledord för oss i styrelsen under det år som har gått sedan föreningen bildades.

Kostnaden är 100:- per medlem och år, oavsett medlemskap. Betala in på bankgironummer 5258-5643. Viktigt att ni uppger ert namn och e-mail adress. Om ni har fastighet i Böste, ange då även denna adress. Om ni inte får plats med all information på inbetalning, maila oss med kompletterande uppgifter. Vid slutförd betalning, erhålls ett medlemsnummer via mail. Betalar ni för flera medlemmar gör ni en betalning per medlem.

Information om föreningen skickas ut via föreningens nyhetsmail och på föreningens informationstavla i byn. Kontakta oss för medlemskap eller frågor, foreningenbostelage@gmail.com

Genom medlemskap stöttar man det arbete som utförs, ju fler medlemmar, desto bättre ekonomi och mandat får vi att genomföra aktiviteter och dylikt. Som medlem och fastighetsägare i Böste har man rösträtt vid eventuella omröstningar (max en röst per fastighet). Boende utanför Böste är varmt välkomna att bli stödmedlem och har då samma tillgång till aktiviteter och information som övriga medlemmar.

Med vänliga hälsningar

Föreningen Böste Läge

Du får detta nyhetsbrev eftersom du bor i eller visat intresse för Böste . Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Kategori: